PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID – ODUSTANAK OD UGOVORA


Potrošač (kupac-fizičko lice) ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora – odustanak od ugovora, bez navodjenja razloga i dodatnih troškova, u roku od 14 dana od dana kada mu je roba uručena (primopredaja robe), u skladu sa članom 27. Zakona o zaštiti potrošača.

U slučaju da želi da odustane od ugovora na daljinu, Kupac je dužan da pošalje pismenu, popunjenu i potpisan Obrazac o odustanku-raskidu ugovora (Obrazac o odustanku možete preuzeti ovde) u roku od 14 dana od dana prijema robe, na mail adresu webshop@stylos.rs ili putem pošte na adresu sedišta Prodavca, Futoški put 67, Novi Sad. 

Prodavac je dužan da odmah po prijemu, putem maila potvrdi Kupcu, prijem Obrsaca o odustanku-raskidu ugovora.

U slučaju jednostranog raskida, odnosno odustanka od ugovora, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad Prodavcu u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o odustanku, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, s tim da troškovi vraćanja robe padaju na teret Kupca.

Prodavac o soptvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču, ukoliko roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko kurirske dostave.

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je Kupac poslao Obrazac o odustanku, roba se ne može više vratiti.

Kupač može da vrati samo ispravne, neoštećene proizvode, sa pratećom dokumentacijom, po mogućnosti u originalnoj ambalaži. Kupac ne sme da koristi proizvode koje namerava da vrati u roku od 14 dana, kao ni da preduzima bilo koje druge radnje kojima bi umanjila vrednost proizvoda. U periodu u kom potrošač ostvaruje pravo na povrat robe, istu mora da čuva i prema njoj postupa savesno i sa dužnom pažnjom.

Po prijemu vraćene robe, Prodavac će utvrditi da li su proizvodi ispravni i neoštećeni. Ukoliko se utvrdi da je proizvod oštećen ili neispravni, odbiće se vraćanje cene i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrednosti proizvoda koje je nastalo kao rezultat rukovanja osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje karakteristika i funkcionalnosti proizvoda (na isti način kao prilikom kupovine u prodavnici). U slučaju umanjenja vrednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, prodavac će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cene u odnosu na umanjenu vrednosti proizvoda prema ličnoj proceni uzimajući u obzir objektivne kriterijume svakog konkretnog slučaja.

Ukoliko je vraćeni proizvod ispravan i neoštećen, Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac cenu proizvoda i troškove dostave na adresu kupca ako ih je kupac platio, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio izjavu o odustanku.

Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je Prodavac ponudio da sam preuzme robu.

Prodavac vrši povraćaj sredstava koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ukoliko se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja I pod uslovom da potrošač zbog takvog sredstva povraćaja ne snosi nikakve troškove. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio platnom karticom, povraćaj novca se vrši isključivo preko iste Visa, Maestro, MasterCard ili Dina kartice. To znači da će banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


4. Danom raskida ugovora na daljinu smatra se dan kada je izjava o raskidu, odnosno odustanku, saopštena Prodavcu. 


Na osnovu člana 36. Zakona o zaštiti potrošača, Potrošač nema pravo da odustane od ugovora i vrati kupljene proizvode, u sledećim slučajevima:

  1. Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili personalizovana prema zahtevu Kupca (na proizvodu je vršena usluga personalizacije: štampa, gravura, suvi žig, vez ili drugo prema zahtevu Kupca),
  2. Isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja,
  3. Isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke,
  4. Ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu.

OVDE MOŽETE POGLEDATI OBRAZAC O ODUSTANKU OD KUPOVINE


OBRAZAC O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINUU skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača obaveštavam Vas da odustajem od ugovora o kupoprodaji zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija.


PODACI O TRGOVCU


STYLOS DOO

Futoški put 67

21000 Novi Sad

E-mail: webshop@stylos.rs

Tel. 021 382 62 82


Adresa za slanje Obrasca za odustanak od Ugovora na daljinu:


preko pošte: Stylos doo, Futoški put 67, 21000 Novi Sad,
putem e-maila: webshop@stylos.rsAdresa za slanje/dostavu robe koja je predmet odustanka od Ugovora na daljinu:


Stylos doo, Kanalska 3, 21000 Novi Sad
Kontakt tel.: 063 530 628
Radno vreme za slučaj ličnog vraćanja robe:
radnim danima: 8.00-16.00h


PODACI O POTROŠAČU/KUPCU (popunjava Potrošač)

Ime i prezime: ___________________________________________
Adresa: _______________________________________________
Kontakt telefon:__________________________________________
E-mail:________________________________________________
Broj tekućeg računa:______________________________________
Broj Ugovora o prodaji na daljinu:_____________________________
Datum zaključenja Ugovora na daljinu:_________________________
Datum prijema robe:_____________________________________


RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ROBA VRAĆA (Potrošač može, ali ne mora da navede razloge):


_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________


U skladu sa članom 27. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača. U slučaju odustanka od ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod u roku od 14 dana.
Novac će biti vraćen kupcu nakon što roba bude vraćena na adresu za prijem robe uplatom na tekući račun Kupca koji je naveden u ovom obrascu, u roku od 14 dana od dana prijema robe.


Na osnovu čl. 34 Zakona o zaštiti potrošača, Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu (Stylos doo Novi Sad), bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku, ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana od trenutka slanja obrasca za odustanak.


Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe.


Potpisivanjem ovog obrasca potrošač izjavljuje da je saglasan da mu se cena robe vrati kada roba bude vraćena na adresu za prijem robe, a da Trgovac Stylos doo Novi Sad, ima pravo da odbije zahtev potrošača ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao, roba je oštećena ili je korišćena. Roba se mora vratiti u orginalnom pakovanju u kom je stigla kod kupca.


Obaveza potrošača u slučaju odustanka od Ugovora regulisane su članom 35 ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (sl.gl.62/14), tako da potrošač snosi isključivo direktne troškove za vraćanje robe, tj. da je odgovoran za umanjenje vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robe na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.


OBRAZAC O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU u roku od 14 dana, se dostavlja Kupcu prilikom isporuke robe i potpisivanjem otpremnice o prijemu robe, Kupac potpisuje da je isti primio, kao i robu u asortimanu u količini koju je naručio.Izjava o privatnosti podataka

Podaci o ličnosti koje potrošač daje u ovom obrascu služe za evidentiranje izmena u prometu robe i Stylos doo Novi Sad ih neće upotrebljavati u druge svrhe.


U _________________, dana ______ god.Potpis kupca:

_________________

Napomena:
Ukoliko se roba vraća preko posrednika (kurirske službe ili pošte), preporučljivo je da se roba i ambalaža slikaju pre nego što se predaju za transport na gore navedene adrese.
VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA


U slučaju da Prodavac nije prihvatio reklamaciju, Potrošač ima mogućnost da pokrene vansudski postupak za rešavanje potrošačkog spora, u skladu sa Zakonom, u roku od godinu dana od dana kada je izjavio reklamaciju.

Email adresa za slanje predloga za postupak vansudskog rešavanja spora je info@stylos.rs.

Stylos doo i potrošač će pokušati da spor reše mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće, nadležan je Osnovni sud u Novom Sadu.

Copyright © 2022 Stylos, Inc. All rights reserved.