SAOBRAZNOST | REKLAMACIJE | PRIGOVOR | GARANCIJA


Stylos doo odgovara za nesaobraznost robe koja se prodaje putem internet prodavnice stylos.rs u roku od dve godine od datuma kupovine, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

Stylos doo ce ispuniti sve zakonom predvidjene obaveze u cilju rešavanja reklamacije potrošača. 

Potrošač je fizičko lice koje kupuje robu ili usluge za soptvene potrebe, i koja nije namenjena za poslovne svrhe i obavljanje profesionalne delatnosti. Na reklamacije pravnih lica se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Prilikom kupovine proizvoda, posebno uredjaja, obratite pažnju da li je uredjaj namenjen komercijalnoj upotrebi (u svrhu obavljanja profesionalne delatnosti) ili je isključivo predvidjen za korišćenje u domaćinstvu.

Prodavac Stylos doo je odgovoran za materijalne nedostatke na proizvodu do trenutka prelaza rizika na kupca (primopredaja robe) bez obzira da li je prodavcu materijalni nedostatak bio poznat, kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na kupca ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga. Za nedostatak koji se pojavio u roku od šest meseci od prelaza rizika na kupca se pretpostavlja da je postojao u vreme prelaza rizika, osim ako prodavac ne dokaže suprotno.

Potrošač je u obavezi da obavesti prodavca o postojanju nedostataka (nesaobraznost robe) u roku od dva meseca od dana kada je otkrio nedostatak koji nije mogao da se otkrije uobičajenim pregledom prilikom primopredaje, a najkasnije u roku od dve godine od prelaza rizika na potrošača (primopredaja robe).

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, proizvod je nesaobrazan (ima nedostatke) u sledećim slučajevima: 

ako proizvod nema potrebna svojstva za njegovu redovnu upotrebu,
ako proizvod ne odgovara karakteristikama koji je prodavac dao,
ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je kupac mogao osnavano da očekuje s obzirom na prirodu proizvoda, uzimajući u obzir i javne izjave,
prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika o svojstvima proizvoda (oglasi, reklame i dr.),
ako je proizvod nepravilno montiran pod uslovom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji na daljinu,
ako je nepravilna montaža posledica nedostataka u uputstvima za montažu,

U slučaju da kupac ima primedbe na saobraznost robe, može pokrenuti postupak reklamacije podnošenjem popunjenog Obrasca za reklamaciju.

Kupac treba da se obrati Stylos doo putem telefona 021 382 62 82 ili putem email: webshop@stylos.rs sa zahtevom da mu se dostavi Obrazac za reklamaciju.

OVDE MOŽETE POGLEDATI OBRAZAC ZA REKLAMACIJE
STYLOS DOO

Futoški put 67

21000 Novi Sad

Internet prodavica: stylos.rs

E-mail: webshop@stylos.rs

Tel. 021 382 62 82


Datum: ______________ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NESAOBRAZNOSTI/REKLAMACIJA


Na osnovu člana 52., 54., 56. i 81. Zakona o zaštiti potrošača („Sl.glasnik RS“ br.62/2014) podnosim reklamaciju radi otklanjanja nesaobraznosti robe/usluga i to:


____________________________________________________________________________________________________________________________

(vrsta robe/usluge)

koja nesaobraznost se ogleda u sledećem:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(opis kvara, nedostatka itd.)Uz reklamaciju podnosim i:


Fiskalni isečak

Dokaz o kupovini ________________________________________________________________________________________________________


Od dana prelaska rizika na potrošača (dana preuzimanja robe) prošlo je više od šest meseci:

a) da            b) ne


Molim vas da izvršite i:

Opravku

Umanjenje cene

Zamenu

Raskid ugovora i povraćaj novcaPOPUNJAVA TRGOVAC

NAZIV
________________________________

ADRESA
________________________________

BROJ IZ EVIDENCIJE REKLAMACIJA
________________________________

POTPIS ________________________

M.P.

POPUNJAVA POTROŠAČ

IME I PREZIME
_________________________________

ADRESA
________________________________

TELEFON________________________

e-mail___________________________Potrošač ima pravo da bira da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača (dana preuzimanja robe), potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača. Evidencija se vodi u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
Popunjeni zahtev za reklamaciju treba poslati na email adresu: webshop@stylos.rs ili putem pošte na adresu: Stylos doo, Futoški put 67, 21000 Novi Sad. U slučaju da se Obrazac za reklamaciju šalje putem pošte, potrebno je da Kupac naznači podatke o adresi na koju će mu Prodavac dostaviti pismeni odgovor na reklamaciju.

Po prijemu Obrasca za reklamaciju, na vašu email adresu ćemo poslati potvrdu prijema reklamacije i broj pod kojim je zavedena u evidenciji primljenih reklamacija, kao i upustvo za dostavu reklamiranog proizvoda. 

Stylos doo ce u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije putem emaila ili pisanim putem odgovoriti Kupcu na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, biće rešena u roku od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u roku od 30 dana za tehničku robu i nameštaj, i kupcu će biti dostavljen proizvod. Kupac je dužan da proizvod primi najkasnije u roku od 30 dana od dana pokušaja prve dostave, s tim da važe uslovi dostave u skladu sa Opštim uslovima kupovine koji su objavljeni na stylos.rs.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da reši reklamaciju, obavestiće potrošača o produžavanju roka za rešavanje reklamacije, i o roku u kom će je rešiti, I tražiće od od potrošača njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije, Prodavac će evidentirati u evidenciji primljenih reklamacija i moguće je samo jednom.

U slučaju da reklamacija nije prihvaćena, potrošač snosi troškove slanja i dostave robe.

U slučaju fizičkih oštećenja proizvoda, neadekvatnog rukovanja i korišćenja proizvoda, kao i slučaju pokušaja popravke od strane neovlašćenih lica, potrošač gubi pravo na reklamaciju.

Po isteka zakonskog roka saobraznosti od dve godine, Stylos doo ne odgovara za nedostatke na proizvodima ali će rado pomoći potrošaćima oko servisa, s tim da potrošač snosi sve troškove popravke kao i troškove slanja i vraćanja proizvoda sa servisa.

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, prilikom podnošenja zahteva za reklamciju u roku od šest meseci od dana primopredaje proizovoda ( dan prelaska rizika na kupca), Kupac ima pravo da bira da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom proizvoda. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkomili zamenom, ili bi to bilo nesrazmerno opterećenje za prodavca, Kupac ima pravo da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji. Potrošač ne može da raskine ugovor o prodaji ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ako se zahtev za reklamaciju po osnovu nesaobraznosti predaje nakon šest meseci od dana primopredaje proizvoda, otklanjanje nesaobraznosti je moguće opravkom uz saglasnost kupca.

Prodavac Stylos doo nije odgovoran za greške kupca tokom kupovine, pogrešno kupljene proizvode ili druge greške kupca.

Ukoliko kupljeni proizvod ima tehničke nedostatke ili ne funkcioniše, molim vas da se upoznate sa uslovima iz garantnog lista i kontaktirate nas radi pokretanja procedure reklamacije u skladu sa garacijom.

Copyright © 2022 Stylos, Inc. All rights reserved.