GARANCIJE I SERVIS (dostupost rezervnih delova)


Ako neki proizvod ima garanciju, rok garancije je dat u opisu proizvoda.

Garancija je izjava proizvodjača proizvoda kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano zakonom.

Prodavac je u obavezi da izda garantni list za svaki proizvod koji ima garanciju. Garantni list se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. 

Prava iz garantnog lista se mogu koristiti samo uz podnošenje garantnog lista na uvid, u okviru trajanja garantnog roka.

Za proizvode za koje proizvodjač ne nudi posebne pogodnosti ili garanciju u periodu dužem od dve godine, Stylos doo nije u obavezi da izda garantni list.

Garancija ne isključuje i ne utiče na pravo potrošača u vezi sa saobraznošću robe.

Prodavac je obezbedio servis za tehničku robu i uredjaje kao i za ostale proizvode za koje postoji obaveza (kao što su koferi i slično).

Prodavac garantuje dostupnost rezervnih delova za vreme i posle prestanka perioda u kom odgovara za saobraznost, kao i posle prestanka proizvodnje ili uvoza robe.

Copyright © 2022 Stylos, Inc. All rights reserved.